این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Contact Us
.: Contact Us

Address:
470 Mirdamad Ave. West,
19697,Tehran,Iran
Post Code: 19697 64499

P.O.Box:15875-4416


Tel: 98 21 84064273
Fax: 98 21 84064274
E-mail: icelet2019.info[ATsign]kntu.ac.ir
URL: http://icelet2019.kntu.ac.ir