این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > President & Chair
.: President & Chairpresident :     Professor Ali Khaki Sediq - Khaje Nasir-e-Al-Din Tusi University of Technology

chair  : 
  Dr. Mohammad Hadi Zahedi - Khaje Nasir Al-Din Toosi University of Technology