این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای کنفرانس
.: محورهای کنفرانس

محور اول:

علم و هنر یادگیری/ یاددهی ( پداگوژی) در   یادگیری الکترونیکی

 

 

محور دوم:

نقش یادگیری الکترونیکی در توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی

 

 

محور سوم:

فناوری های نوین در یادگیری الکترونیکی

 

 

محور چهارم:

نقش یادگیری الکترونیکی در همکاری های علمی بین المللی