این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

دبیر کنفرانس

دکتر محمد هادی زاهدی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دبیر علمی

دکتر کمال عقیق- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دبیر اجرایی

دکتر تقوی پور- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

(جانشین سرکارخانم غفوری)

دبیر کمیته ارتباط با صنعت

دکتر مهدی خدایی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

(جانشین آقای روح الله محققی)

دبیر کمیته انتشارات و اطلاع رسانی

دکتر ترابی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

(جانشین : آقای بنی احمد)

دبیر کمیته بین الملل

دکتر سید علی اکبر صفوی-دانشگاه شیراز

(جانشین : سرکار خانم دهقان)

دبیر کمیته مالی و پشتیبانی

دکتر سید بابک ابراهیمی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

(جانشین : آقای داوود جعفری)

دبیر کمیته انفورماتیک

دکتر صدیقیان - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

(جانشین :آقای مهندس پورفرید)

مسئول دبیر خانه کنفرانس

سرکار خانم بداغی

دبیر کمیته دانشجویی و تبلیغات

سرکار خانم غفوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مسئول برگزاری مسابقه ایده های برتر
آقای سروش اکبرزاده