صفحه اصلی > رئیس و دبیر کنفرانس
.: رئیس و دبیر کنفرانس

رئیس کنفرانس

پروفسور علی خاکی صدیق-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دبیر کنفرانس

دکتر محمد هادی زاهدی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی