این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > جایزه ملی برخط نصیر
.: جایزه ملی برخط نصیر

 
دریافت فرم ثبت نام
ل
طفا فرم بالا را تکمیل نموده و به همراه مدارک آثار به آدرس icelet2019.conf@kntu.ac.ir ایمیل نمایید