این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1گواهی مقاله و Certificate ها به نام چه کسی صادر می شود؟

نویسنده مسئول از طرف دبیرخانه فردی است که مسئول مکاتبات مقاله بود و سامانه کاربری به نام آن ثبت شده است.

به هر پژوهشگر که وجه ثبت نام را واریز نموده است:

یک گواهی مقاله که نام کامل "مقاله و نویسندگان" در آن قید شده است.

 certificate حضور در کنگره به نام شخص دارنده پنل کاربری

certificate  
بین المللی کارگاه به نام شخص دارنده پنل

توجه: سایر نویسندگان در صورت تمایل به دریافت سه مورد بالا می بایست فقط از پنل فرد ثبت نام کننده نسبت به پرداخت وجه و ثبت اقدام نماید.