این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1اگر نام فردی در مقالات مختلف در سامانه کاربری گوناگون باشد، آیا ایرادی دارد؟
خیر!
هر پژوهشگر مجاز است یک مقاله از سامانه کاربری خود ارسال نماید و مانعی برای درج نامش در سایر مقالات در پنل های دیگر نمی باشد.