صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

شروع زمان ارسال چکیده مقاله

1397/09/01

پایان زمان ارسال چکیده مقاله

1397/09/20 

اعلام نتیجه داوری چکیده مقاله

1397/09/27

 شروع زمان ارسال متن کامل مقاله

1397/09/28

پایان زمان ارسال متن کامل مقاله

1397/10/10

داوری متن کامل مقاله

1397/11/01 

نتایج نهایی متن کامل مقاله

1397/11/05

شروع ثبت نام

1397/11/06

آخرین مهلت ثبت نام

1397/11/15

ثبت نام با تاخیر

1397/11/18

مهلت ارسال فایل الکترونیکی(مقاله، پوستر و پاورپوینت) 

1397/11/16

مهلت ارسال فرم برگزاری کارگاه

1397/11/08

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد نشست دانشجویی

1397/11/10

شروع کنفرانس

1397/12/01

پایان کنفرانس

1397/12/02