این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی کنفرانس
.: معرفی کنفرانس

کنفرانس‌های سالانة «یادگیری و آموزش الکترونیکی» با هدف گسترش دانش و تبادل آخرین دستاوردهای علمی‌ـ تحقیقاتی توسط همة فعالان، پژوهشگران و اندیشمندان مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور و رصد رویدادهای علمی و تجاری مرتبط با آموزش و یادگیری الکترونیکی هر ساله برگزار می‌گردد.

 

 • نخستین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه زنجان (آذر 1385)
 • دومین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (آذر 1386)
 • سومین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی (دی 1387)
 • چهارمین کنفرانس ملّی و اولین کنفرانس بین المللی یادگیری وآموزش الکترونیکی: دانشگاه علم و صنعت ایران (آذر 1388)
 • پنجمین کنفرانس ملّی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (آذر 1389)
 • ششمین کنفرانس ملّی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه تهران (بهمن 1390)
 • هفتمین کنفرانس ملّی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه شیراز (بهمن 1391)
 • هشتمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (بهمن 1392)
 • نهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه خوارزمی (اسفند 1393)
 • دهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (اسفند 1394)
 • یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه پیام نور (بهمن 1395)
 • دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه تهران (بهمن 1396)