صفحه اصلی > نشست هم اندیشی
.: نشست هم اندیشی

نشست هم اندیشی با موضوع بررسی وضعیت موجود ، چالشها و راه حل ها با حضور مسئولین وزارت عتف، مدیران مراکز آموزش الکترونیکی و وزارت آموزش و پرورش – مدیر پنل دکتر عیسی زاده رئیس گروه هوشمند سازی مدارس